2014-cü il Azərbaycan Respublikasında
"Sənaye ili" elan edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
E-sənaye portalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Kür EAİ

Ünvan

AZ4500, Azәrbaycan Respublikası, Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 71
,

bizə yazın

tel : (+994 24) 274 71 71
e-mail : [email protected]
veb : www.kur.az

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi:
2004-cü ildә tәsis edilmişdir.
İstehsal etdiyi mәhsullar:
Stolüstü kompyuterlәr, stasionar telefon aparatları – 2 növ, info kiosk, internet terminal,
ADSL modemlәr, rәqәmsal televiziya qәbuledicisi DVB-T
Mәhsulların sertifikatlaşdırılması:
Müәssisә ISO 9001:2000 sertifikatını, Avropa keyfiyәt Assosiasiyasının sertifikatını, eyni
zamanda Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsindәn uyğunluq
sertifikatı almışdır.
Müәssisәnin avadanlıqları:
Müәssisәnin avadanlığı Rusiya istehsalı olan texnoloji konveyerdәn vә Simens sirkәtinin
nәzarәt ölçü cihazları ilә tәchiz edilmiş avtomatik idarә olunan (istehsal olunan mәhsulu
+400C temperaturda test etmәk üçün) termo kameradan ibarәtdir.
Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr:
Belarus, Moldova, Gürcüstan vә s.
Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı:
Müәssisәdә 29 işçi çalışır.
230